اولین توصیه سبزسلامتی آغاز مهر،عادت بچه ها به ساعت جدید

Untitled-4

اولین توصیه سبزسلامتی آغاز مهر،عادت بچه ها به ساعت جدید
والدین و همراهان سبز،از اول مهر ساعت ها، یک ساعت به عقب کشیده می شوند و لازم است بچه ها به این ساعت جدید عادت کنند. در گام اول لازم است که این چند روز باقیمانده اجازه ندهید بچه ها صبح ها تا دیروقت بخوابند و یا اینکه شب ها تا دیر وقت بیدار بمانند.دیر خوابیدن مانع از احیای درست سلول های مغز در بچه ها شده و تمرکز آنها را سلب می کند.می توانید از چند روز قبل، ساعت را به عقب بکشید تا بچه ها به ریتم جدیدعادت کنند. کلاس اولی ها را تشویق کنید تا ساعت نه شب بخوابند. به آنها یاد بدهید که نیم ساعت قبل از خواب، مطالعه کنند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم