عاشقانه روز آخر مهمانی

Untitled-874531

عاشقانه روز آخر مهمانی
این ماه مبارک، در میان ما به شایستگی زیست و به نیکی همنشین ما گردید و گران مایه ترین سودهای اهل جهان را به ما بخشید. سپس چون زمانش به انجام رسید و مدتش به سر آمد و شمار روزهایش پایان گرفت، از ما جدا شد.اینک او را بدرود می گوییم، همچون بدرود گفتن کسی که فراقش بر ما دشوار است و رفتنش ما را دچار اندوه و وحشت می کند و عهدی نگه داشتنی و حرمتی رعایت کردنی و حقی گزاردنی از وی را بر ما لازم می گرداند. پس می گوییم: سلام بر تو ای بزرگ ترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا.بدرود ای گرامی ترین اوقاتی که همنشین ما بودی، و ای بهترین ماه در همه روزها و ساعت ها. بدرود ای ماهی که در آن آرزوها در دسترس آیند و بسی کارهای نیک انجام شوند. بدرود ای همنشین که تا هستی پر قدر و منزلتی و چون از ما جدا شوی، فراق تو دردناک است. ای مایه امید که دوری ات برای ما سخت و رنج افزاست.بدرود ای همدمی که چون آمدی بر دل ما آرامش آوردی و شادمان کردی و چون سپری شدی ما را در وحشت تنهایی گذاشتی و درد فراق افزودی. بدرود که چه بسیار گناهان ما را نابود کردی و چه بسا عیب های گوناگون را پرده پوشیدی.خدایا پوزش ما را پذیر که در این ماه در ادای حق تو کوتاهی کردیم و عمر ما را به ماه رمضان آینده برسان و چون ما را به آن رسانیدی، کمک کن تا به عبادتی نایل شویم که تو را سزاست و طاعتی برپا داریم که درخور این ماه است. و ما را پیوسته به کارهای نیکی موفق ساز که حق تو را در این دو ماه، این رمضان و رمضان دیگر، از ماه های عمرمان، تدارک نماید.خدایا، اگر در این ماه گرد گناهی کوچک یا بزرگ گردیده ایم، یا آن را مرتکب شده ایم، یا به عمد خطایی کرده ایم، یا از روی فراموشی بر خود ستمی روا داشته ایم، و یا حرمت دیگری را نپاییده ایم، بر محمد و خاندانش درود فرست و بر گناهان ما پرده بپوشان و به بخشایش خویش از ما در گذر، و ما را پیش چشم سرزنش کنندگان قرار مده، و زبان طعنه زنان را بر ما دراز مکن و با مهربانی بی پایان و فضل کاستی ناپذیر خود ما را به کاری وادار که آنچه را در این ماه از ما نمی پسندیدی، فرو ریزد و بپوشاند.خدایا، اکنون که این ماه به پایان رسید و جامه زمان را به دور افکند، تو نیز جامه گناهان را از ما درآور و به دور افکن و با رفتنش، بدی های ما را ببر، و ما را به سبب آن، از نیک بخت ترین روزه داران و پرنصیب ترین و بهره مندترین آنان قرار ده.آمین یا رب العالمین

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم