محرم وتاثیرات تربیتی برکودکان

Untitled-5

محرم وتاثیرات تربیتی برکودکان
عزاداری به ما می آموزد برای مقدسات دینی باید ارزش زیادی قائل بود و احساسات هماهنگ با آنها را دائماًتقویت نمود. این ها درس هاییست که ما و فرزندانمان باید از عزاداریهای محرم بیاموزیم.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم