مرکز علمی آمورزشی
فعالیت های آموزشی - پژوهشی
مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی حضرت زهراء (س)
مرکز درمانی تخصصی حضرت زهرا (س)
فعالیت های بازرگانی
فعالیت های بازرگانی
بیمارستان تخصصی حضرت زهرا

مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی حضرت زهراء (س)

درمان بیماران بوسیله درمان های طبیعی با استفاده از شیوه های علمی و مدرن طب سنتی و طب های مکمل برای خدمت رسانی به ملت شریف همواره جزء برنامه های اجرایی جامعه گیاه درمانی ایران بوده است . لکن هدف ما از بکارگیری و دفاع از طب ایرانی ، نقض راهکارهای درمانی طب جدید نمیباشد . تلفیق شیوه های درمانی و یا ایجاد حق انتخاب برای بیمار با ارائه خدمات در هر دو زمینه طب جدید و طب سنتی سرحوله خدمات درمانی ارائه شده توسط جامعه گیاه درمانی ایران بوده است.

مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی حضرت زهراء (س) بعنوان زیرمجموعه جامعه گیاه درمانی ایران در حوزه درمان به عنوان یک مرکز درمانی مدرن در منطقه شهرستان ری با دارا بودن یک مرکز جراحی محدود با 3 اتاق عمل و 18 تخت بستری و همچنین 18 کلینیک در زمینه های مختلف درمان به ارائه خدمت میپردازد . یکی از کلینیک های جامع این مرکز ، کلینیک طب سنتی و مکمل میباشد .