نکته آبدار

Untitled-3

نکته آبدار
در زمستان مغزتان کمتر پیام تشنگی صادر می کند، اما زیاد آب بخورید.در صورت کم آبی، خون غلیظ شده و در رگ ها به سختی حرکت می کند و باعث فشارخون و سکته می شود

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم