نکته آهنی نهفته در قارچ

Untitled-9

نکته آهنی نهفته در قارچ
مقدار آهن موجود در قارچ حتی از آهن گوشت قرمز هم بیشتر است وبه دلیل دارا بودن انواع مختلفی از ویتامین ها و مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری استفاده از آن به منزله مصرف همزمان گوشت و سبزیجات است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم