نکته ای از جنس مهرمدرسه ومهر مادر

Untitled-17

نکته ای از جنس مهرمدرسه ومهر مادر
جدا کردن کودکان مضطرب از مادر باید به صورت پلکانی باشد و خانواده ها باید از مسئولان مدرسه بخواهند که در این رابطه با آنها همراهی داشته باشند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم