کاهش فشارخون با موز

Untitled-1874518

کاهش فشارخون با موز
موز پتاسیم فراوان دارد.پتاسیم باعث کاهش فشار خون می‌شود ودرنتیجه برای کاهش فشار خون موز را در برنامه غذایی خود بگنجانید .

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم